Darmowa wysyłka od 250 zł

Regulamin Sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://lordzeton.pl, gryzakidlapsów.pl prowadzony jest przez Grzegorz Kołton Pupil w Krakowie 30-798 , ul. Topazowa 5/9, NIP 6782125775, REGON 120999114.
Sklep internetowy „lordzeton.pl”, zwany dalej „Sklepem”, prowadzi sprzedaż towarów w postaci naturalnych gryzaków dla psów oraz przysmaków za pośrednictwem sieci internetowej.

Biuro:

Adres korespondencyjny
Grzegorz Kołton Pupil , ul. Topazowa 5/9, 30-798 Kraków

Poczta elektroniczna: sklep@lordzeton.pl lub lordzeton@op.pl
Kontakt telefoniczny: Tel. kom.: 605 952 201 lub 605 952 860
Tel. stacjonarny.: 12 653 95 08

Godziny pracy: Pon. – Pt. 9: 00 – 17: 00
Sobota – 9:00 – 15:00 – biuro

2. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

– Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

– Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w sklepie

– Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta,
w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień

– Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową

– Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub,
z którą może być zawarta umowa sprzedaży

– Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.lordzeton.pl , gryzakidlapsów.pl.

– Sprzedawca/Usługodawca – Grzegorz Kołton prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kołton Pupil wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Grzegorz Kołton Pupil , ul. Topazowa 5/9, 30-798 Kraków , adres poczty elektronicznej:
sklep@lordzeton.pl lub lordzeton@op.pl numer telefonu: 605 952 201.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego,
w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

– rejestracja i udostępnienie funkcjonalności Konta dla Usługobiorców,

– złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,

– usługi dodatkowe: „Newsletter”.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

– posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,

– aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

– aktywne konto poczty elektronicznej,

– system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,

– przeglądarka internetowa: Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari.

– włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

– minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.
Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną,
Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany,
a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Moje Konto/Zarejestruj”, następnie należy podać adres e-mail, hasło i kliknąć na ikonę „Zarejestruj”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury
związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Usługobiorca, który dokonał rejestracji Konta, ma dostęp do panelu administracyjnego „Moje Konto”.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.
Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, przy czym:

– Usługobiorca przesyła stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: lordzeton@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Grzegorz Kołton Pupil, ul.Topazowa 5/9, 30-798 Kraków.
– Usługodawca wysyła oświadczenie na adres poczty e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 4 Składanie zamówień

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dodaj do koszyka”. Następnie zostaje wyświetlona zawartość koszyka,
z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu). Na tym etapie dokujemy również wyboru formy dostawy jak i formy płatności a także podajemy dane
do wysyłki (imię, nazwisko, ulica numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail) oraz klikamy na ikonę „Przejdź do potwierdzenia”.

3. W kolejnym kroku wyświetla się podsumowanie zamówienia z możliwością dokonywania zmian (zmiana dostawy, formy płatności oraz danych wysyłkowych).
W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy kliknąć na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
Na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlona informacja podsumowująca złożone zamówienie a na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia
przez Sprzedawcę.

4. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu
zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie
oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją
zamówienia oraz załącznikiem w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

§ 5 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie
wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

– płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU,

– płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal,

– płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki,

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: Deutsche Bank – numer rachunku: 76 1910 1048 2114 0240 1102 0001.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000274399.

4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L – 2449 Luxembourg.

5. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU/PayPal), płatność należy uregulować w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:Firma kurierska DPD.

2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 2 dni roboczych. Chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

– przy płatności przelewem, płatności elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

– przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo dostępny w zakładce „Dostawa”.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w Sklepie stacjonarnym przy ul.Ks.Siemaszki 1, 31-201 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 5561- 5563 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

– żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

– pisemnie na adres: Grzegorz Kołton Pupil Ks. Siemaszki 1 31-201 Kraków

– w formie elektronicznej na adres: lordzeton@gmail.com lub lordzeton@op.pl

– telefonicznie pod numerami: 605 952 201 lub 605 952 860.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące
reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,
preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym w §8 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru.
Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu
terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Grzegorz Kołton Pupil Ks. Siemaszki 1 31-201 Kraków

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

– zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem.
Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz
na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

– złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

– skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

– skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem
infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie.

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich.

5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi
jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Grzegorz Kołton Pupil do kontaktu to: lordzeton@gmail.com

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: lordzeton@gmail.com,
a także w formie pisemnej na adres: Grzegorz Kołton Pupil , ul.Topazowa 5/9 , 30-798 Kraków.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na
reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez
Usługobiorcę sposobem.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §11 pkt 7.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: lordzeton@gmail.com lub pisemnie na adres:
Grzegorz Kołton Pupil , ul.Topazowa 5/9 , 30-798 Kraków.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

– dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik,

– dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,
oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Towar należy zwrócić na adres:Grzegorz Kołton Pupil ul.Topazowa 5/9 , 30-798 Kraków.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od umowy,

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

– w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

– w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§ 10 Usługa Newsletter

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody
na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta lub po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto/Newsletter”.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” po zalogowaniu do Konta i odznaczeniu zgody na wysyłkę „Newsletter’a”, lub przesyłając wiadomość e-mail na adres:lordzeton@gmail.com.
Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 11 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty.
Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje dane”.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawiera polityka prywatności, którą znaleźć można pod linkiem: [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

§ 13 Pliki Cookies

1. Informacje w zakresie plików cookies zawiera dokument Pliki Cookies, który znaleźć można pod linkiem: [POLITYKA COOKIES]

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności,
zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców,
którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail.
W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Zdjęcia, grafika, opisy jak i pozostałe informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Usługodawcy lub zostały użyte za zgodą ich właścicieli.
Treści te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 kwiecień 2017 roku.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: Grzegorz Kołton Pupil , ul.Topazowa 5/9 , 30-798 Kraków, adres e-mail: lordzeton@gmail.com numer telefonu: 605 952 201 lub 605 952 860.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej
na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić